SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi; İngilizce’de strength (güçlü yönler), weakness (zayıf yönler), opportunity (fırsatlar) ve threat (tehditler) gibi kelimelerin birleşimi ile adını bulmuş olan stratejik planlama tekniğidir. Bahsi geçen İngilizce kelimelerden de anlaşılacağı üzere SWOT analizi sayesinde bir işletmenin, bir projenin, bir bireyin, hizmetin veya ürünün; güçlü, zayıf yönleri, elde edilen veya edilebilecek fırsatları ve tehlikeleri netleştirilebilir. Özellikle işletmeler için kurumsal pozisyonlama analizi olarak kullanılan bu tekniğin; ürün, hizmet, işletme ve bireysel gelişim adına büyük önem taşıdığı söylenebilir. SWOT analizi en yaygın olarak işletmelerde kullanılır ve bu nedenle yazımızda da SWOT analizinin işletmeler bazındaki detayları yer almaktadır.

SWOT analizi sayesinde işletmeler elde etmiş oldukları sonuçları gelişim planlamalarında kullanabilirler. Zayıf yönlerine bakarak, nerede iyileştirmeler yapabileceklerini görebilirler. Güçlü yönlerine bakarak, bu yönleri ne şekilde daha verimli kullanabileceklerini bulabilirler. Fırsatlara bakarak, elde edilen veya edilebilecek fırsatların nasıl kullanılacağına dair planlamalar yapabilirler. Tehlikeleri saptayarak, bu tehlikelere karşı nasıl önlem alabileceklerini belirleyebilir. Bunların yanı sıra rakiplerinin SWOT analizlerini yaparak, rekabet ortamında nasıl sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olabileceklerini öngörebilirler.

SWOT analizinde elde edilen tüm verilerin bir neden sonuç ilişkisine dayandığını görmek mümkündür. Haliyle neden sonuç ilişkileri sayesinde özellikle sorun çözümü çok daha kolay bir hal alır. SWOT analizi sayesinde işletmenin kendine rasyonel bir gözle bakması mümkün olur ve böylelikle geleceğe dair planlamalarının adımları çok daha sağlam temeller üzerine oturtulabilir. SWOT analizinin şirketin şu anki ve gelecekteki durumuna dair bir rehber görevi gördüğünü söylemek mümkündür. SWOT analizi ile gerçekçi veri noktaları elde edilir ve duygusallığın getirebileceği olumsuz etkilere karşı çok kalın bir duvar örülür.

Peki, SWOT analizi nasıl yapılır? SWOT Analizi yaparken dikkat edilmesi gereken detaylar nelerdir? SWOT analizi yapmayan nereden başlanmalıdır?

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizinin yapılabilmesi adına öncelikle SWOT analizinin temel unsurlarının içeriklerinin bilinmesi gerekir. Sadece “S.W.O.T” kısaltması içerisinde yer alan kelimelerin anlamlarını bilmek yeterli olmayacaktır. Biraz daha derine inerek, SWOT unsurlarının içerikleri hakkında bilgi sahibi olunup, sonrasında analize başlamak gerekir. SWOT analizinin temel unsurları ve içerikleri ise şu şekildedir:

 • Strength (Güçlü Yönler): Güçlü yönler, işletmenin faaliyetleri bakımdan yaptığı en iyi işlerdir. Aynı zamanda işletmeyi rakiplerinden ayıran en temel özellikleri güçlü yönler olarak nitelendirmek mümkündür. İşletmelerin güçlü yönleri ortaya çıkarırken rakiplerine göre neleri daha iyi yapıp, piyasada ve müşteriler nezdinde bu farkı net bir şekilde ortaya koyduğunu rasyonel bir biçimde belirlemesi gerekir. Personel motivasyonundan tutun da hammadde erişimi ve üretim süreçlerine dair önemli birçok detay, işletmenin bulunduğu pazarda fark yaratmasına sebep olabilir. Güçlü yönleri belirlerken piyasa şartlarının getirdiği zorunluluklar güçlü yönler içerisinde yer almamalıdır. Şöyle ki; bulunduğunuz sektörde ürettiğiniz ürünlerin kaliteli olması gerekliliği ve işletmenizin de kaliteli ürün üretmesi bir güçlü yön değildir. Bu durum tamamen piyasada tutunabilmek adına ortaya çıkan doğal gerekliliktir.
 • Weakness (Zayıf Yönler): Zayıf yönler, işletmelerin SWOT analizi yaparken en rasyonel olmaları gereken noktalardan biridir. Zaman zaman işletmelerin bu noktada duygusal davrandıkları görülebilir ancak rasyonel bir yaklaşımla elde edilen zayıf yönlere dair veriler, işletmenin ilerleyen süreçte beklenen sıçramayı yapabilmesi adına kaçınılmaz bir şekilde geliştirilmesi gereken noktalardır. Zayıf yönlerin tespiti konusunda acımasız ve rasyonel olmak, işletmenin rekabet sürekliliği ve aynı zamanda güçlü yönlerine yenilerini ekleyebilmesi adına önemli gerekliliklerden biridir. Zayıf yönleri ortaya çıkarırken, tüm ortaya çıkan verilerin doğal olduğu da unutulmamalıdır. Sadece işletmenizin değil, her işletmenin mutlaka zayıf yönleri vardır. Çalışanlar, kaynaklar, sistemler, prosedürler ve daha birçok detay, zayıf yönlerin ortaya çıkarılması sırasında odaklanılması gereken noktalardır.
 • Opportunity (Fırsatlar): Fırsatlar konusunda tespit yaparken işletmelerin büyük veya küçük fark etmeksizin tüm fırsatları dikkate almaları gerekir. Fırsatların tespitini yaparken, sektörün geleceğine dair düşünmek ve sektörün hangi yöne doğru gideceğinin tahminini yapabilmek oldukça önemlidir. Ayrıca fırsatların belirlenmesi noktasında sonucun olumlu olmasına da dikkat edilmelidir. İşletmenin olumlu birtakım olayların gerçekleşmesi adına hangi fırsatları veya şansları değerlendirmeli gibi detaylar üzerinde durulmalıdır. Hammadde teminini geleceği, üretime dair veya pazara dair teknolojik gelişmeler, pazarda geliştirilmesi gereken detaylar, rakipler tarafından dikkate alınmayan müşteri talepleri gibi birçok detay fırsatlar içerisinde yer almalıdır.
 • Threat (Tehditler): İşletmenizin faaliyetlerini dışarıdan veya içeriden olumsuz olarak etkileyen her türlü durum ya da unsur tehditlerin saptanması sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. Tedarik zinciri sorunları, pazar gereksinimlerindeki değişimler, işe alım eksikliği, hammadde temini, lojistik yetersizliğin giderek büyümesi gibi durumlar tehditler olarak dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte işletmenin ürün veya hizmetlerini pazara sunarken yaşamış olduğu problemler, rakiplerin pazarlama stratejileri, rakiplerin güçlü yönleri, anlık finansal durumu ve işletmenin finansal geleceği gibi detaylar da tehditlerin belirlenmesi konusunda odaklanılması gereken noktalardır. Tehditlerin belirlenmesinin ardından işletmelerin yapmaları gereken, tüm bu unsurlara dair önlemler almaktır.

SWOT analizi unsurları hakkındaki içerikleri net bir şekilde kavranması durumunda bir SWOT tablosu oluşturulmalı ve tablo doldurulmalıdır. Sonrasında ise SWOT analizinin nasıl kullanılacağı, işletmenin elde ettiği verileri nasıl faaliyetlerine yansıtacağı detayı üzerinde durulmalıdır.

SWOT Analizi Nasıl Kullanılır?

SWOT analizi tablosu yapıldıktan sonra işletmelerin uzun uzadıya bir liste ile karşı karşıya kalmaları gayet doğaldır. Bu listenin ise potansiyel eylemler listesi olarak tanımlanabilir. Potansiyel eylemler listesi direkt olarak güçlü yönlerin geliştirilmesi, zayıf yönlerin güçlendirilmesi, fırsatların değerlendirilmesi ve tehditlere karşı önlem alınması gibi bir içgüdü oluşturacaktır.

Ortaya çıkan potansiyel eylemler listesinin hemen hepsini gerçekleştirmek son derece zor bir iştir. İşleri daha kolaylaştırmak adına tablonun 4 farklı kısmında ortaya çıkan sonuçlar arasından öncelikleri belirlemek gerekir. Hangi yapılması gereken eylemlerin önem düzeyi yüksek ve aciliyeti fazla ise o eylemlere hem zaman hem de para harcamak, SWOT analizinin kullanımı konusunda en sağlıklı seçeneklerden biri olacaktır. SWOT analizi sonucunda ortaya çıkan potansiyel eylemler listesi maddelerinin uygulanmaya başlamasından önce dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan bir diğeri ise çevresel etkenlerdir. Rakiplerinizin pazardaki hareketleri gözlemlenmeli, pazar ihtiyaçları belirlenmeli ve finansal açıdan fayda sağlayacak olan fırsatların neler olduğu belirlenmeli, sonrasında ise ortaya çıkan listeye göre bir öncelik tanıma işlemi uygulanmalıdır.

SWOT Analizi Kaç Aşamadan Oluşur?

SWOT analizine başlamadan önce kaç aşamadan oluştuğunun belirlenmesi ve adımların neler olduğunun tespiti, daha bilinçli bir SWOT analizi potansiyel eylem listesinin oluşmasına yardımcı olacaktır. SWOT analizi 4 aşama ile uygulanabilecek bir işlemdir ve SWOT analizinin aşamaları veya adımları şu şekildedir:

 • Aşama 1: İlk aşama işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin yer aldığı bir listeden oluşmalıdır. İşletmenin sahip olduğu beceriler veya çalışanların potansiyelleri gibi detaylar listelenebilir. Sahip olunan kaynaklar ve başarı elde edilemeyen hamleler de bu aşamada değerlendirilebilir.
 • Aşama 2: İkinci aşamada ise daha çok pazar veya çevre analizi yapılmalıdır. İşletmenin sahip olduğu fırsatlar ile dışarıdan tehlike olarak görünen unsurlar ele alınmalıdır. İkinci aşama sonunda işletmenin pazardaki konumu belirlenmeli ve işletmenin hangi değişiklikler yapması gerektiği ortaya çıkarılmalıdır.
 • Aşama 3: Üçüncü aşamanın ise rekabet analizinden ibaret olduğu söylenebilir. İşletmenin ürün ve hizmet kalitesinin pazarda ne durumda olduğu, işletmenin stratejilerinin neler olduğu, ödeme ve teslimat koşullarında ne gibi iyileştirmeler yapılabileceği, pazarda diğer rakiplere göre müşteri nezdinde ne gibi farklar yaratılabileceği gibi detaylar üzerinde durulmalıdır.
 • Aşama 4: Dördüncü aşamada ise direkt olarak müşterilerin analizi yapılmalıdır. İşletmenin hangi müşteri gruplarına satış yapmak istediği veya ulaşmak istediği belirlenmelidir. Bu müşteri gruplarına ulaşmak adına nelere ihtiyaç duyulduğu ve hangi araçların kullanılacağı tespit edilmelidir. Müşteri grubunun sınıflandırılması ve yapılan sınıflandırmalardan hangisine ulaşılmak istediğinin kararı da yine dördüncü aşamada belirlenmelidir. Bu aşamada müşterilerin satın alma kararlarına olumlu bir şekilde yansıyabilecek detaylar üzerinde de durulması önerilir.

SWOT Analizi Neden Yapılır?

SWOT analizinin yapılması gerekliliğinin oluşmasındaki en temel unsurlardan biri, işletmelerin geleceğini daha iyi planlayabilmeleri ve aynı zamanda bulundukları noktayı tespit edebilmeleridir.

İşletmelerin kendilerini geliştirme, sektörde söz sahibi olma, daha fazla satış rakamlarına ulaşma, daha fazla müşteriye hitap etme ve ölçeğini büyütme gibi amaçları yoksa SWOT analizi yapmaları için de herhangi bir neden yoktur. Eğer işletmeler geleceğe dair adımlar atmak, sürdürülebilir rekabet gücüne sahip olmak, piyasada söz sahibi olmak, daha fazla müşteriye hitap etmek, daha büyük satış rakamlarına ulaşmak, ölçek olarak büyümek ve pazara yön vermek gibi gayeleri önemsiyorlarsa mutlaka SWOT analizi yapmalıdırlar. SWOT analizinin işletmenin gelişimi için temel gereksinimlerden biri olduğunu söylemek doğru olacaktır. İşletme, rasyonel kararlar alabilmek ve bu kararları uygulayabilmek adına SWOT analizine ihtiyaç duyar. İşletmenin bulunduğu konumun farkında olması, bulunduğu duruma rasyonel bakması ve daha üst noktalara ulaşabilmesi adına hangi adımları atması gerektiğinin tespitini yapması, SWOT analizi ile büyük ölçüde hallolacaktır.

SWOT analizi sayesinde işletmenin faaliyetlerini daha verimli hale getirmesi, yüksek maliyetlerden kurtulması, gerekli harcamalar yapması ve maliyet anlamında önemli karar mekanizmaları edinmesi de söz konusu olacaktır. İşletmenin gelişimine yardımcı olmayan ve aynı zamanda gelişiminde büyük bir engel olarak görülen her türlü detayı tespit edebilmesi konusunda da SWOT analizi etkin bir rol oynar. SWOT analizi işletmelerin edinmeleri gereken stratejiler konusundaki belirsizliğin ortadan kalkmasına olanak sağlayan önemli tekniklerden biri olarak tanımlanabilir. İşletmenin kendi gücünün farkına varması, gücünü etkin bir şekilde kullanması ve zayıf olduğu noktaları da artık güçlü yanlarına katması gibi kazanımlar, sağlıklı bir şekilde ve belirli periyotlar içerisinde yapılan SWOT analizleriyle mümkün olur.

Kimler SWOT Analizi Yapmalıdır?

İşletmelerin SWOT analizi konusunda zaman zaman yaptıkları hatalardan biri, SWOT analizini bu konuda gerekli yetkinliği olmayan ve işletme yönetimine dair önemli yetkileri olmayan kişilere yaptırmaktır. Ayrıca SWOT analizinin sadece yetkili bir kişi tarafından da yapılması söz konusu değildir. İşletmede lider, kurucu vb. görevlerde rol alan tüm bireylerin bir araya gelerek SWOT analizinde yer almaları, en temel gerekliliklerden biridir.

SWOT analizi sonucunda en doğru sonuçları elde edebilmek adına işletme bünyesinde bulunan kurucu ve liderlerin bir araya gelerek, farklı görüşler ve farklı bakış açıları belirterek bu analize destek vermeleri son derece önemlidir. Satış, pazarlama, üretim, yönetim vb. departmanlarda öncü olan kişilerin bir araya gelmesiyle birlikte verimli bir SWOT analizi sonucu elde edilebilir. Hatta bazı durumlarda müşterilerin bile SWOT analizine katılmalarına izin verilebilir.

İşletmeler bazında kimlerin SWOT analizi yapması gerektiği, işletmelerin ölçeklerine göre farklılık gösterebilir. Her işletmenin SWOT analizi yaparken söz konusu bireyleri bir araya getirmesi gibi bir zorunluluk söz konusu değildir. Küçük ölçekli işletmelerde kurucu ve muhasebeci, orta ölçekli işletmelerde kurucu, finans departmanı, üretim, satış, pazarlama vb. alanlarda yer alan öncelikli kişiler ve büyük ölçekli işletmelerde ise tedarik zincirinin her kolundan birkaç yetkili, idareci, menajerler vb. kişiler bir araya gelebilirler.

SWOT Analizi Nasıl Doğru Yapılır?

SWOT analizinin yanlış bir şekilde yapılması, işletmenin de yanlış kararlar almasına ve hatalı stratejiler edinmesine yol açabilir. SWOT analizinin doğru bir şekilde yapılabilmesi adına öncelikle bir önceki başlıkta da belirtmiş olduğumuz üzere doğru yetkinlikteki bir grup insanın toplanması, fikirlerinin alınması ve bakış açılarından faydalanılması gerekir. Öte yandan SWOT analizinin uzun aralıklarla değil, çok da kısa aralıklar değil, işletme için en uygun zamanlarda yapılması gerekir. SWOT analizinin doğru bir şekilde yapılmasına olanak sağlayacak diğer temel unsurlar ise şu şekildedir:

 • 1. Doğru İnsanların Bir Araya Gelmesi
  SWOT analizinin doğru bir şekilde yapılmasının en temel gereksinimlerinden biri, birkaç kez yazı içerisinde altını çizmiş olduğumuz “doğru insanların bir araya gelmesi” detayıdır. Bir araya getirilecek olan insanların, işletmenin her departmanına veya faaliyetine dair bir temsilci içermesi önem taşıyan unsurlardan biridir. Böylelikle SWOT analizine dair farklı bakış açıları ve fikirler edinilebilir.
 • 2. Fikirlerin Bir Araya Getirilmesi
  Bir araya getirilen bu temsilcilerin fikirlerinin alınması gerekir. Fikirlerinin alınması konusunda bir sınav ortamı oluşturulabilir. Her temsilciye kağıtlar dağıtılıp belirli konular hakkında fikirlerini kağıtlara isim yazmadan dökmeleri istenebilir. Belirli bir süre yapılan beyin fırtınasının hemen ardından kağıtlar yani, temsilcilerden elde edilen fikirler veya bakış açıları bir araya toplanabilir.
 • 3. Fikirlerin Oylanması
  Fikirlerin toplanması, bir duvar veya bir tahtaya asılması, herkesin görebileceği bir yerde olması, fikirlerin oylanması açısından önemlidir. Elde edilen fikir veya bakış açıları için oylamalar yapılmalı ve en çok oy alan fikirlerin uygulanmasına öncelik verilmelidir.
  Tüm bu detaylar eşliğinde hem demokratik hem de çoğunluk tarafından uygun görülen stratejiler elde edilebilir. Ayrıca görülmesi, fark edilmesi ve gözden kaçırılması kolay olan detayların, böyle bir uygulama sonucunda elde edilmesi de söz konusu olabilir. SWOT analizinin doğru bir şekilde yapılabilmesi adına yukarıda anlatılan yöntem dışında, sorulacak sorunların da önem taşıdığı bilinmelidir. SWOT analizi yaparken elde edilecek olan sonuçların doğruluğunu arttıran sorular ise aşağıdaki gibidir:

SWOT Analizinin Doğru Yapılmasına Yardımcı Olacak Olan Sorular

SWOT analizinin doğru yapılmasına yardımcı olacak olan soruların; güçlü, zayıf yönler, tehditler ve fırsatlar gibi detaylara yönelik olması oldukça önemlidir. Tüm bu SWOT analizi unsurlarına dair sorulması gereken sorular ise şu şekildedir:

 • Güçlü Yönlere Dair Sorular:
  • Hangi iş süreçleri başarı sağlıyor?
  • Ekiplerinizin varlıkları nelerdir? (Bilgi, eğitim, müşteri, ağı, beceriler vs.)
  • Teknoloji, müşteri kitlesi, ekipman varlıklarınız, partnerler ve nakit gücü gibi nelere sahipsiniz?
  • Rakiplerinize en göre en belirgin rekabet avantajlarınız neler?
 • Zayıf Yönlere Dair Sorular:
  • İşletmenizin güçlü bir rekabetçi olabilmesi adına ihtiyaç duyduğu şeyler nelerdir?
  • İş süreçleri bakımından iyileştirilmesi gereken unsurlar nelerdir?
  • Şirket nakit ve ekipman gibi maddi varlıklara ihtiyaç duyuyor mu?
  • İşletmenin ekip anlamında ne gibi eksiklikleri veya boşlukları var?
  • İşletmenin şu an mevcut konumu başarı anlamında ideal bir konum mu?
 • Fırsatlara Dair Sorular:
  • İşletmenin içerisinde yer aldığı pazarın büyüme trendi ne durumda? İnsanların satın alma alışkanlıklarını değiştirebilecek gelişmeler var mı?
  • İşletmenizin işlerini büyütebilmek adına faydalanabileceği etkinlikler var mı? Varsa bu etkinlikler neler?
  • Pazardaki gelişmelere göre şirketin kendini ne gibi unsurlar özelinde düzenlemesi gerekiyor?
  • İşletmenizin şu anki mevcut konumuna etki eden müşteri memnuniyet düzeyiniz ne durumda?
 • Tehditlere Dair Sorular:
  • Faaliyet gösterilen pazara girebilecek potansiyel rakipler var mı?
  • Tedarikçilerinizden elde etmiş olduğunuz hammaddelerin fiyatları her zaman için aynı seviyede devam edecek mi?
  • Hizmet verdiğiniz pazardaki teknolojik gelişmeler, ilerleyen süreçte iş modelinizde değişimlere neden olabilir mi?
  • Tüketicilerin davranışlarının değişmesi işletmenize zarar veriyor mu?
  • İşletmeniz için tehlike arz eden piyasa trendleri mevcut mu?

SWOT Analizi Ne Zaman Yapılmalıdır?

SWOT analizinin yapılması konusunda belirli bir zaman diliminin doğru bir zaman dilimi olduğu söylenemez. Zaman dilimi konusunda seçim tamamıyla işletmenin yapacakları, hedefleri ve planlarıyla ilişkilidir. SWOT analizi yapmak için uygun olan zamanlara birkaç örnek verilebilir. Böylelikle işletmeler ne zaman SWOT analizi yapmanın onlar için faydalı olacağını tahmin edebilirler. SWOT analizi genel olarak aşağıdaki zaman dilimlerinde veya eylemlerden önce yapılabilir:

 • İşletmeniz için yeni bir pazara açılma, yeni bir ürün üretme, yeni bir hizmet verme veya iş modeli değiştirme gibi düşünceler içerisindeyseniz,
 • Şirket içi politikalarda yeniliklere gitme kararı aldıysanız,
 • İşletme için elde edilen bir plan veya strateji halihazırda uygulamadaysa ve bu işleyişi değiştirmek, böylelikle anlık fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız,
 • Şirket olarak müşteri kitlenize, çalışanlarınıza, tedarikçilerinize vb. yapılara herhangi bir vaatte bulunmadan önce,
 • İşletmenizin güncel iş durumunun ne seviyede olduğunu anlamak için,
 • İş operasyonlarınızda iyileştirme gerektiğinde,
 • İşletmenizin performans anlamında düşüş yaşaması veya müşteri kitlenizden olumsuz geribildirimlerin artış gösterdiği dönemlerde,
 • İşletme için bazı noktalarda kayıp yaşandığında veya işlerin kötüye gitmeye başladığı noktalarda, SWOT analizi yapmak adına doğru bir zaman olduğu söylenebilir.

“SWOT analizi ne zaman yapılmalıdır?” sorusunun yanıtı için yukarıda yer alan zaman dilimleri kullanılabilir. Ayrıca işletmeler kendilerine uygun zaman dilimlerinde de yukarıdaki zaman dilimlerinde bağımsız SWOT analizi gerçekleştirebilirler.

SWOT Analizi Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

SWOT analizinin işletmelere olan birçok faydası vardır ancak dezavantajlarının da olduğu unutulmamalıdır. SWOT analize dair avantajlar ve dezavantajlar şu şekilde işletmelerin karşılarına çıkar:

SWOT Analizi Avantajları

 • Sorunlu Etki Alanı: SWOT analizinin sadece işletme için değil, işletme kararları, kişisel kararlar, kişisel durum, işletme durumu, işletmenin yeni ürünü, işletmenin iş birlikleri, proje bazlı, faaliyet bazlı, çalışan bazlı vb. birçok detay özelinde uygulanması mümkündür.
 • Uygulama Tarafsızlığı: SWOT analizinin doğru bir şekilde yapılması durumunda fikirlerin kim tarafından sunulduğuna bakılmaksızın, sadece doğruya veya rasyonel hedefe odaklanılması söz konusu olur. Fikirleri, gelişim önerilerine ve bakış açılarına öznel değil, nesnel yaklaşılır.
 • Çok Seviyeli Analiz: İşletmelerin SWOT analizi sayesinde içerisinde bulundukları pazara, rakiplerine, hizmetlerine, faaliyetlerine, yapması gerekenlere, finansal durumlarına göre ve daha birçok unsura göre önemli analizler yaparak, etkin sonuçlar almaları söz konusu olabilir.
 • Veri Entegrasyonu: SWOT analizinin en temel gerekliliklerinden biri, nitel ve nicel kaynaklardan gelen bilgilerle bir kombinasyon oluşturulmasıdır. Haliyle bu durum da işletmelerin kurumsal politikalarında ve kurumsal planlamalarında çok ciddi gelişim göstermelerine yol açar.
 • Sadelik: SWOT analizine, iş operasyonlarıyla ilgili ve yetkili olan herkes katılabilir. Her alana dair mutlak uzmanlık gerektirmez. Bir alana dair uzman olan birden fazla kişinin birden fazla uzmanlık becerisi ve bakış açısı elde etmeleri söz konusu olur.
 • Maliyet: İşletmelerin SWOT analizine benzer analizler yapabilmeleri ve bunlardan etkin sonuçlar alabilmeleri adına genel olarak dışarıdan destek aldıkları görülür. SWOT analizi ise direkt olarak işletme içerisinde yer alan yetkili kişilerin beyin fırtınası yapılması ile gerçekleştirilen bir işlem olduğu için maliyet anlamında işletmeyi büyük bir yükten kurtarır.

SWOT Analizi Dezavantajları

 • Ağırlık Faktörünün Olmaması: SWOT analizi sonucunda işletmenin planlama yapabilmesi ve hedefler belirleyebilmesi adına bir sonuca ulaşması gerekir. SWOT analizi ise bu konuda birden fazla sonuç verebilir. İşletmelerin ise hangi sonuca ağırlık verecekleri konusunda kararsız kalmaları ve en önemlisi de yanlış faktörlere dair öncelik vermeleri söz konusu olabilir. Bu durum SWOT analizinin en önemli dezavantajlarından biridir ancak doğru önceliklerin saptanması durumunda bu dezavantajın ortadan kaldırılması söz konusu olabilir.
 • Belirsizlik: SWOT analizinin birden fazla işletme faaliyetine yönelik sonuçlar ortaya çıkarması bir belirsizliğin oluşmasına yol açabilir. İşletmenin odak noktasını kaybetmesine veya odak noktası seçmesi konusunda zorlanmasına yol açabilir. SWOT analizi sonucunda alınan sonuçların belirsizlik oluşturması gibi bir durumla karşılaşılabilir.
 • Öznel Analiz: SWOT analizine katılan bireylerin analize nesnel yaklaşmaktan ziyade öznel yaklaşmaları, rasyonellikten uzaklaşarak duygularıyla hareket edip yaklaşmaları, SWOT analizinin yanlış sonuçlar vermesine yol açabilir. Bu nedenle SWOT analizi organize edilirken, olabildiğince öznel detayların ortadan kaldırılması ve nesnelliğin sürekli olarak vurgulanması gibi uygulamalara gidilebilir.